اخذ وقت سفارت ایتالیا و وقت سفارت یونان  و وقت سفارت پرتغال